Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez Makani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żłobnica ul. Milenijna 1, 97-410 Kleszczów.
Uprzejmie informujemy, iż Makani Sp. z o.o. z siedzibą w Żłobnica, ul. Milenijna 1, 97-410 Kleszczów, przetwarza informacje pochodzące w związku ze współpracą Makani Sp. z o.o. z Państwa firmą / przedsiębiorstwem, tworząc bazę danych osób upoważnionych do kontaktu w przedsiębiorstwach współpracujących. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Makani Sp. z o.o. z siedzibą w Żłobnicy, ul. Milenijna 1, 97-410 Kleszczów.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (lub tutaj firma, w imieniu którego działa Pan/Pani) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Makani Sp. z o.o. polegają na konieczności kontaktu z osobami w przedsiębiorstwach współpracujących z Makani Sp. z o.o., które są odpowiedzialne za dany obszar współpracy. Taki bezpośredni kontakt z osobą, której dane są przetwarzane w sposób oczywisty co najmniej ma wpływ na jakość współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a często jest niezbędny do należytego wykonania zobowiązań umownych Makani Sp. z o.o. oraz podmiotu trzeciego, który z Makani Sp. z o.o. w danym obszarze współpracuje. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wskazane powyżej mieści się w zakresie działalności gospodarczej Makani Sp. z o.o. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Makani Sp. z o.o. mogła wykonywać swoją działalność gospodarczą:
- wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
- rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy oraz osoby współpracujące z Makani Sp. z o.o. w zakresie
a. działalności produkcyjnej,
b. działalności sprzedażowej.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim otrzymał dane osobowe:
a. od firmy/ przedsiębiorstwa, w którym Pani/Pan pracuje lub na którego rzecz Pani/Pan działa,
b. bezpośrednio od Pana/Pani,
c. udostępniane przez źródła publicznie dostępne tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),
d. udostępniane publicznie przez firmę/ przedsiębiorstwo, w którym Pani/Pan pracuje lub na którego rzecz Pani/Pan działa, w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa.

6. Makani Sp. z o.o. nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 9 i 10 RODO.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Makani Sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Makani Sp. z o.o. lub/i przez okres niezbędny w związku z wykonaniem umowy, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

10. Z praw wskazanych w pkt 9 powyżej można skorzystać poprzez:
a. kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby: Makani Sp. z o.o. z siedzibą w Żłobnicy, ul. Milenijna 1, 97-410 Kleszczów.

11. Makani Sp. z o.o. nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej.

Z upoważnienia Administratora

Formularz kontaktowy

Adres e-mail(*)
Please let us know your email address.

Wiadomość(*)
Please let us know your message.

(*)
Invalid Input

 
Makani Sp. z o. o.

Żłobnica, ul. Milenijna 1
97-410 Kleszczów

NIP: 525-24-87-866
KRS: 0000364720
REGON: 142532801

Sekretariat:
Tel/fax: +48 44 731 46 21
makani@makani.pl

 

Dział Eksportu:

Piotr Szwajewski
+48 519 148 061
p.szwajewski@makani.pl